Kategori arşivi: Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Eserler                

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2020).  Türkiye’de Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Temalarının Analizi.  EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), 4(6), 26-43

AKDUMAN GÜLBENİZ (2020).  Çalışan Mutluluğu Dersinin Öznel İyilik Algısı ile İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısına Etkisi: Lisansüstü Öğrenciler Üzerinde İlişkisel-Nedensel Bir Tarama Çalışması.  Journal of Organizational Behavior Review, 2(2), 90-114

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2020).  The Impact of Perceived Organizational Support On Organizational Depression and Organizational Dedication.  Journal of Research in Business, 5(1), 96-126

AKDUMAN GÜLBENİZ (2020).  İşe Alım Sürecinde Benzerlik Etkisi: Aday ile Değerlendirici Arasındaki Kişilik Benzerliğinin Değerlendirme ve Seçim Üzerindeki Rolü.  İş’te Davranış Dergisi, 5(1), 26-37

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2020).  Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Meta-Analiz Çalışması.  Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(1), 201-217., Doi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.492866

AKDUMAN GÜLBENİZ (2020).  Mutluluk (Öznel İyi Oluş) Kuşaktan Kuşağa Azalıyor Mu? Mutluluğun (Öznel İyi Oluş) Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS JOURNAL), 6(23), 274-284., Doi: http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.253

AKDUMAN GÜLBENİZ (2019).  Dijital İşe Alım: Dijital Dünya’nın İnsan Kaynakları İşe Alım Fonksiyonuna Etkisinin Kavramsal Ve Uygulama Örnekleriyle Değerlendirilmesi.  International Journal of Arts   Social Studies (ASSTUDIES), 2(3), 24-44

DÜNDAR GÖNEN İLKAR, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  Mutluluk, İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi.  Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 111-122

AKDUMAN GÜLBENİZ, KARAHAN GÜLNAZ, SOLMAZ MURAT SELÇUK (2018).  İletişim Becerileri Üstünde Empati ve Psikolojik Sağlamlığın Etkisi: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileriyle Karşılaştırmalı Bir Araştırma.  Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4), 765-775

AKDUMAN GÜLBENİZ (2018).  Job-Related Strain: A Field Investigation on Family Physicians.  Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(24), 1622-1629

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2018).  Mutluluk ve İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısına Yönelik Ülkeler Bazında Karşılaştırmalı Bir Araştırma.  Social Sciences Research Journal, 7(3), 154-172

DEMİR BÜLENT, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  A Research On The Mediating Role Of Ethical Leadership Perception in The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Dedication.  Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(23), 1309-1322

DEMİR BÜLENT, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  Investigation of The Effects of Ethical Leadership Perception and Organizational Identification on Organizational Change Tendency.  Social Sciences Studies Journal (SSS JOURNAL), 4(21), 3326-3337

DEMİR BÜLENT, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  A Research On The Satisfaction of The Performance System And The Effect of Perceived Leadership Style in Reducing The Negative Effect of Organizational Culture Perception on the Intent to Leave The Work.  Journal Of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(10), 375-394.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP Yöneticiye Güvenin Whıstleblowing Üzerindeki Etkisinde Kişisel Değerlerin Aracı Rolünün Y Kuşağı Kapsamında İncelenmesi.  1. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2020).  Koronavirüs Döneminde Kriz Yönetimi ve Stratejik Liderlik.  5th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, DEMİR BÜLENT (2019).  Benlik Saygısının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Psikolojik Sağlamlıkla İlişkisi.  4rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress,, 194-195. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, KARAHAN GÜLNAZ (2019).  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eğitimi İçin Yetkinlik Bazlı Eğitim Modeli: Kabin Memuru 4.0. 4. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı, 140-149. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, KARAHAN GÜLNAZ (2019).  Meslek Seçimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünde Bir Alan Araştırması.  3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 245-260. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DÜNDAR GÖNEN İLKAR, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  Finansal İyilik, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Kuşaklara Göre İncelenmesi.  6. Örgütsel Davranış Kongresi, 1(1), 229-239. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DÜNDAR GÖNEN İLKAR, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  Mutluluk, İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi.  7 th International Conference On Business Administration (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018).  Etik Liderlik Algısının Örgütsel Güven ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkide Aracı Rolü.  Uluslarası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 75-76. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, DÜNDAR GÖNEN İLKAR (2017).  Sosyal Zekanın Kuşaklar Boyutunda İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  5. Örgütsel Davranış Kongresi, 509-517. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2017).  Örgütsel Tükenmişlik ve Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma.  İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 1, 145-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ, ÖZTÜRK İLKAY (2017).  E-Eğitim Kullanımı: Bir E-Öğrenme Portalı Üzerine Araştırma.  İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi 2017, 1, 158-173. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARAHAN GÜLNAZ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017).  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öznel İyi Oluş (Mutluluk) İlişkisi.  6th UMYOS International Vocational Schools Symposium, 1(2), 80-88. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017).  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Çalışanlarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve İş Doyumu İlişkisi.  4rd International Congress of Tourism and Management Researches – ICTMR, 1(1), 27-46. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017).  Personel Memnuniyeti ve Personel Devir Hızı İlişkisi: Tekstil Perakendesinde Bir Alan Araştırması.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’xx2017), 1, 3-12. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017).  Yapılan İşin Anlamı ve Personel Devir Hızı İlişkisi.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’2017), 1, 67-77. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, DURAN NURAN (2017).  Organizasyonlarda Çalışan Mutluluğunun Önemi ve İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Kavram: Mutluluk Departmanı.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 1(6), 29-39. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ (2015).  Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması.  2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 118-118. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ (2015).  Job Related Well-Being According to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry.  2nd International Congress of Tourism  Management Researches (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKDUMAN GÜLBENİZ, KARAHAN GÜLNAZ (2020).  Kabin Memurunun Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Mezunu İstihdam Edilen Kişilerle Bir Alan Araştırması.  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (JASS), 1(1), 7-32.

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2019).  Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(72), 2129-2151., Doi: 10.17755/esosder.497182

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2019).  Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Finansal İyiliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi.  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5), 327-346., Doi: 10.26677/TR1010.2019

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ, DEMİR BÜLENT (2019).  Babacan Liderlik Tarzının Çalışan Görev Performansı ve Duygusal Bağlılık ÜzerindekiEtkisi.  İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 279-292., Doi: https://doi.org/10.20491/isarder.2019.599

HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ, DEMİR BÜLENT (2019).  İnsan Kaynakları Uygulamalarından Duyulan Memnuniyetin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracı Rolü.  Turkish Studies (Elektronik), 14(2), 451-476., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14881

AKDUMAN GÜLBENİZ, DÜNDAR GÖNEN İLKAR (2017).  Çalışan Mutluluğunun İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı İle İlişkisi Ve Kuşaklar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi.  Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 29-49

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2016).  Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 15(57), 512-525

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2016).  Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi.  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) (31), 95-112

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2015).  Kuşaklara Göre İşkoliklik.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 8(19), 415-440

YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2015).  Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 14(52), 86-99., Doi: 10.17755/esosder.91045

AKDEMİR ALİ, KONAKAY GÖNÜL, DEMİRKAYA HARUN, NOYAN ARAL GÖKÇEN, DEMİR BÜLENT, AĞ CENGİZ, PEHLİVAN ÇAĞLAR, ÖZDEMİR EŞREF, AKDUMAN GÜLBENİZ, EREGEZ HANİFE, ÖZTÜRK İLKSEN, BALCI OKTAY (2013).  Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması.  Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42

AKDUMAN GÜLBENİZ, ERDOĞAN, OĞUZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ (2013).  Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 12(47), 203-211

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

DÜNDAR GÖNEN İLKAR, HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2019).  Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlığın Öznel İyi Olma Hali Üzerindeki Etkisinin Kişilik Özellikleri Çerçevesinde İncelenmesi.  27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 734-745. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)