Kategori arşivi: Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNE, DEMIR BÜLENT (2018). Investigation of The Effects ofN Ethical Leadership Perception and Organizational Identification on Organizational Change Tendency. Social Sciences Studies Journal (SSS JOURNAL), 4(21), 3326-3337., Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.760
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKI (2017). Sağlık Personelinin Mutlulukları Üzerine Bir Alan Araştırması: Aile Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, 1(1), 71-84.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKI (2016). Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 512-525.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKI (2016). Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) (31), 95-112.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKI (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 416-440.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKI (2015). Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 86-99., Doi: 10.17755/esosder.91045
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, AKDEMIR ALI, KONAKAY GÖNÜL, DEMIRKAYA HARUN, NOYAN ARALGÖKÇEN, DEMIR BÜLENT, PEHLIVAN ÇAGLAR (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Muğla Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBILGILI ZEKi, Erdoğan Oğuz (2013). Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 203-211.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • AKDUMAN GÜLBENIZ, KARAHAN GÜLNAZ, SOLMAZ MURAT SELÇUK (2019). İletişim Becerileri Üstünde Empati ve Psikolojik Sağlamlığın Etkisi: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileriyle Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Finans Ekonomi ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, 3(4), 765-775.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ (2018). Job-Related Strain: A Field Investigation on Family Physicians. Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(24), 1622-1629.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP (2018). Mutluluk ve İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısına Yönelik Ülkeler Bazında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Social Sciences Research Journal, 7(3), 154- 172.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP, DÜNDAR GÖNEN ILKAR (2018). Finansal İyilik ve Tükenmişlik İlişkisinin Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Management Journal, 29(84), 31-50., Doi: 10.26650/imj.2018.29.84.0001.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP, DEMIR BÜLENT (2018). A Research On The Satisfaction of The Performance System And The Effect of Perceived Leadership Style in Reducing The Negative Effect of Organizational Culture Perception on The Intent to Leave The Work. Journal Of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(10), 375-394.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP, DEMIR BÜLENT (2018). The Role of Ethical Leadership Perception in The Relationship Between Organizational Trust and Work Engagement. Social Sciences Research Journal, 7(2), 107-125.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP, DEMIR BÜLENT (2018). A Research On The Mediating Role Of Ethical Leadership Perception in The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Dedication. Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(23), 1309-1322.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATIPOGLU ZEYNEP, DEMIR BÜLENT (2018). A Research On The Effects Of Organizational Culture And Performance Appraisal System Satisfaction On Intent To Leave Work. Social Sciences Research Journal, 7(2), 91-106.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, DÜNDAR GÖNEN ILKAR (2017). Çalışan Mutluluğunun İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı ile İlişkisi Ve Kuşaklar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 29-49.
 •  AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2016). A Research About Emotional Intelligence According to Gender. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review, 4(7), 119-132.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ (2016). Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM) Ölçümü İçin Ölçek Geliştirme Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 239-257.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ (2016). Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS), 4(32), 198-212. Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1410.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2015). A Research about Emotional Intelligence on Generations. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review, 3(4), 124-133.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2015). Work Addiction as Related to Number of Children. International Research Journal of York University, 2(2), 129-137.
 • AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2015). Medeni Duruma Göre Örgütsel Adalet Algısı. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBIL), 1(1), 1-13.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, DÜNDAR GÖNEN İLKAR (2018). Finansal İyilik, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Kuşaklara Göre İncelenmesi. 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 1(1), 229-239. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, DÜNDAR GÖNEN ILKAR (2018). Mutluluk, İşe İlişkin
 • Duyuşsal İyilik Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. 7 th International Conference On Business Administration (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2018). Etik Liderlik Algısının Örgütsel Güven ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkide Aracı Rolü. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP, DÜNDAR GÖNEN İLKAR (2017). Sosyal Zekanın Kuşaklar Boyutunda İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. 5. Örgütsel Davranış Kongresi (Tam etin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ, ÖZTÜRK ILKAY (2017). E-Eğitim Kullanımı: Bir E-Öğrenme Portalı Üzerine Araştırma. İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 158-173. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017). Örgütsel Tükenmişlik ve Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi, 145-157. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, KARAHAN GÜLNAZ (2017). Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öznel İyi Oluş (Mutluluk) İlişkisi. UMYOS International Vocational Schools Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2017). Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Çalışanlarının Sosyal Görünüs Kaygısı ve Is Doyumu Iliskisi. 4rd International Congress of Tourism and Management Researches – ICTMR, 1(1), 27-47. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, DURAY NURAY (2017). Organizasyonlarda Çalışan Mutluluğunun Önemi ve İnsan Kaynaklarında Yeni Bir Kavram: Mutluluk Departmanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017). Yapılan Isin Anlamı ve Personel Devir Hızı İlişkisi. ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR KONGRESI 2017, 1, 67-76. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, AKDUMAN GÜLBENİZ (2017). Personel Memnuniyeti ve Personel Devir Hızı İlişkisi: Tekstil Perakendesinde Bir Alan Araştırması. ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR KONGRESI 2017, 1, 3-11. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 118-118. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 • AKDUMAN GÜLBENİZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, HATİPOĞLU ZEYNEP (2015). Job Related Well-Being According to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry. 2nd International Congress of Tourism Management Researches (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

 • Eğitim oyunları 3 (2016)., AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, Hayat Yayınları
 • Eğitim Oyunları 2 (2015)., AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, Hayat Yayınları
 • Mutluluk Yönetimi (2015). AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, Türkmen Kitapevi
 • Eğitim Oyunları 1 (2014)., AKDUMAN GÜLBENIZ, YÜKSEKBİLGİLİ ZEKİ, Hayat Yayınları
 • Mutluluk Müdürü (2013)., AKDUMAN GÜLBENIZ, Erdoğan OĞUZ, Gazi Kitapevi

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 • İşletme Fonksiyonlarında Bazı Temel Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Tükenmeden Çalışmak Mümkün mü? İş Yaşamında Örgütsel Tükenmişlik) (2018). AKDUMAN GÜLBENIZ, IKSAD Publishing House, Editör: Gamze Ebru Çiftçi, ISBN:978-605-7923-03-05.
 • Bilimsel Araştırmalar Kitabı- İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 1, Bölüm adı:(Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk) (2018). AKDUMAN GÜLBENIZ, Akademisyen Kitabevi, Editör: Azmi Yalçın, ISBN:978-605-258-074-5.
 • Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, Bölüm adı: (İnsan Kaynaklarının Eğitim ve
 • Geliştirilmesi) (2018)., AKDUMAN GÜLBENIZ, Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Metin Reyhanoglu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 488, ISBN:978-605-7928-29-0.

Editörlük

 • Creme de La Creme, Lüksü Satmak,Türkmen Kitapevi (Kitabın İngilizce ve Rusça versiyonları da mevcuttur).